Salgs- og leveringsbetingelser | Garderobemekka

Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt

Dette dokumentet inneholder standard salgs- og leveringsvilkår («Standardvilkårene») som skal gjelde for enhver leveranse mellom Garderobemekka AS, org.nr. 925 050 520 («Leverandøren») og en bestiller («Kunden»). Leverandøren og Kunden omtales også hver for seg som «Part» og i fellesskap som «Partene».

Standardvilkårene gjelder for enhver leveranse fra Leverandøren til Kunden i tillegg til de vilkår som fremgår av den enkelte leveranseavtale. En leveranse fra Leverandøren kan bestå av produkter og /eller tjenester til Kunden, og en leveranseavtale kan være en egen kjøpsavtale, en rammeavtale eller annet skriftlig dokument mellom Partene hvor det angis at Leverandøren skal levere produkter og/eller tjenester til Kunden.. Kunden ansees å ha akseptert Standardvilkårene ved signering av tilbudet/ordrebekreftelsen («Leveransen»).

Standardvilkårene kan endres av Leverandøren uten varsel, med virkning for alle salg som inngås etter endringen.

Leveransetilbud

Leverandørens leveransetilbud («Tilbudet») er gyldig i 30 dager etter at Tilbudet er sendt fra Leverandøren, med mindre annet er spesifisert i Tilbudet. Dersom Tilbudet er en del av en kampanje vil Tilbudet kun være gyldig til dagen etter annonsering av Tilbudet. Etter at Tilbudets gyldighetsdato er utløpt kan prisene som er oppgitt i Tilbudet endres.

Kunden plikter å oppgi korrekt kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer og e-post) til Leverandøren.

Kunden plikter å godkjenne Leverandørens retningslinjer for personvern: https://garderobemekka.no/personvern.

Kunden er innforstått med at tegninger utarbeidet av Leverandøren for Kunden, uten skriftlig forhåndsgodkjenning, ikke kan kopieres eller gjøres tilgjengelig for tredjepart.

Priser og betalingsbetingelser

Prisene i Tilbudet er basert på tilbudsdagens priser. I tillegg skal Kunden dekke alle Leverandørens utgifter, samt enhver skatt, toll, avgift som påløper, som følge av Leveransen.

Alle priser er basert på Leverandørens gjeldende prisliste og er oppgitt inklusive mva og andre relevante avgifter.

Dersom det avtales at oppmåling foretas av Leverandøren hos Kunden er dette uforpliktende for Kunden, med mindre annet er avtalt. Oppmåling foretatt av Leverandøren er firmaets eiendom og vil kun oppgis på den endelige bestillingen. Dette gjelder også dersom Kunden betaler et beløp for oppmålingen. Avvik/skjevheter i rommet noteres av Leverandøren under oppmåling, men det gjøres oppmerksom på at ytterlige avvik/skjevheter vil kunne oppdages av montøren i etterkant. Kostnader knyttet til justering av slike avvik/skjevheter vil faktureres Kunden i henhold til Leverandørens timesatser for slikt arbeid.

Minimum 30% av kjøpesummen må være betalt før Leveransen legges til bestilling hos Leverandøren.

Resterende kjøpesum (70%) betales ved henting av Leveransen. Ved frakt og/eller montering må resterende kjøpesum betales i forkant av slik frakt og/eller montering.

Ved forsinket betaling har Leverandøren krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

Dersom det etter inngåelsen av Avtalen blir vedtatt endringer i offentlige skatter og avgifter eller prisendring fra Leverandørens underleverandører (innkjøp, frakt, toll etc.) som påvirker Leverandørens kostnader, kan Leverandøren uten forhåndsvarsel videreføre slike kostnader fra samme tidsrom som slik kostnad påvirker Leverandørens kostnader. Leverandøren kan i tillegg uten forhåndsvarsel utføre årlig prisregulering med virkning fra og med 1. januar kommende år med det høyeste av 2% eller siste års endring i konsumprisindeksen (KPI). Selger skal varsle Kjøper skriftlig om tillegget. Dersom pristillegget samlet utgjør mer enn 5% av fakturabeløpet, kan Kjøper velge å heve avtalen. Dersom Kjøper ikke hever innen 14 dager fra skriftlig melding om pristillegg er sendt fra Selger, anses Kjøper å ha godkjent pristillegget.

Bestilling og endringer

Endelig bekreftelse av Leveransen og innholdet går frem av ordrebekreftelsen, og Kunden oppfordres til å gå nøye igjennom denne før bekreftelse og signering.

Ordrebekreftelsen bekreftes ved signering av Kunden. Ordrebekreftelsen kan signeres i butikk, per e-post, eller ved at 30% av kjøpesummen betales til Leverandøren. Når slik bekreftelse foreligger vil Leveransen legges til bestilling.

Etter at Leveransen er lagt til bestilling kan det ikke gjøres endringer i Leveransen.

Montering av leverandørens montører

Montering av Leveransen gjennomføres av Leverandørens samarbeidspartner for montering. Leveransen og frakten må være fullstendig betalt av Kunden før montering iverksettes.

Tidspunkt for montering avtales direkte mellom Kunden og montør.

Det er kun normal montering som inngår i monteringen, med mindre annet er avtalt. Kostnader forbundet med monteringsarbeid utover normal montering, som for eksempel mindre eller uvanlige skjevheter i rommet som ikke har blitt oppdaget av Leverandøren under oppmåling etc. vil faktureres Kunden.

Frakt av leveransen

Frakt av Leveransen kan gjennomføres enten ved at Kunden bestiller frakt gjennom Leverandøren eller ved at Kunden selv henter Leveransen hos Leverandøren. Incoterms 2020, som er en del av Standardvilkårene, beskriver hvem som bærer ansvaret, risiko og kostnader i forbindelse med frakt av Leveransen og når ansvaret går over fra Leverandøren til Kunden.

 

Kunden bestiller frakt:

Frakt av Leveransen gjennomføres av Leverandørens samarbeidspartner for frakt. Leveransen må være ankommet Leverandørens lager og Leveransen og frakten må være fullstendig betalt av Kunden før frakt iverksettes.

Ordrebekreftelsen angir når Leveransen antas å være klar til levering. Leverandøren vil ta kontakt med Kunden for å avtale leveringstid. Leverandøren anbefaler Kunden å motta Leveransen noen dager før montering er tiltenkt utført.

Leveransen anses levert når Leveransen er fraktet frem til avtalt sted. Dersom ikke annet er angitt er avtalt sted levering til utgangsdør på bakkeplan. Dersom det ikke er mulig å kjøre helt frem til avtalt sted med stor varebil vil kostnader forbudet med slik frakt (for eksempel bompenger, lang avstand, mye søle eller is/snø) faktureres Kunden. Eventuell innbæring inn i Kundens bolig og kostnader knyttet til dette vil fremkomme av ordrebekreftelsen.

Kunden overtar i alle tilfeller ansvaret for Leveransen når den er fraktet til og gjort tilgjengelig for Kunden på avtalt sted uavhengig av om det ytes ekstra service i forbindelse med frakten, som for eksempel frakt av Leveransen utover det som er avtalt. Leverandøren bærer all risiko forbundet med frakt frem til navngitt bestemmelsessted.

Dersom kunden ønsker levering utover frem til adressen (f.eks. bæring inn og over flere etasjer etc), må Kunden angi dette og avtales særskilt. Det vil kunne tilkomme ekstra kostnader ved endringsønsker for Leveransen.

Det vil tilkomme kostnader ved samtlige leveringsforsøk dersom Kunden ikke er hjemme ved avtalt levering. I tillegg påløper et håndteringsgebyr på kr 500. Dersom sjåfør for Leveransen må vente på Kunden, påløper kr 200 pr påbegynte kvarter, som faktureres Kunden.

Kunden er ansvarlig for å kontrollere Leveransen for skader og/eller mangler ved levering. Eventuelle skader og/eller mangler må noteres på leveringsskjemaet. Kunden overtar ansvaret for Leveransen etter at den er overlevert Kunden.

Dersom Leverandøren må utsette levering grunnet årsaker Leverandøren ikke har kontroll over, vil ikke Kunden ikke ha krav på kompensasjon for slik utsettelse. Dette gjelder for eksempel transportskader, manglende eller feilproduserte varer fra underleverandører, manglende standardvarer, sykdom etc.

 

Kunden besørger egen frakt og montering:

Dersom Kunden selv skal besørge frakt og montering av Leveransen, er Kunden selv ansvarlig for montering og tilpasning av sidevegger, hyller, foringer, garderobestenger etc.

Ordrebekreftelsen angir når Leveransen antas å være klar for henting. Leverandøren vil ta kontakt med Kunden når hele Leveransen har ankommet Leverandørens lager, men standardvarer kan bli utsolgt i mellomtiden. Leveransen må være fullstendig betalt av Kunden før henting kan forekomme.

Dersom Kunden har bestilt spesielle tilpasninger vil dette fremkomme av ordrebekreftelsen. Kunden må selv oppgi ønskede mål, og avvik på +/- 3 mm må godtas. Kunden bærer all risiko for eventuelle feil i oppmålingen.

Leverandøren gir Kunden tilgang til Leveransen i Leverandørens lagerlokaler ferdigstilt i henhold til avtalen. Ved henting av Leveransen er Kunden selv ansvarlig for å laste og pakke Leveransen på bil/tilhenger, samt foreta ytterligere emballering. Leverandøren værer all risiko for og kostnader forbundet med å bringe Leveransen til Leverandørens lagerlokalets port.

Kunden er ansvarlig for å sjekke Leveransen for skader og/eller mangler ved henting.

Dersom Leveransen ikke er hentet fra Leverandørens lager innen 10 dager etter at Leverandøren har kontaktet Kunden om henting, vil Leverandøren sende en faktura på resterende kjøpesum med umiddelbar betalingsfrist.

Dersom Kunden ikke har betalt og hentet Leveransen 10 dager etter avtalt hentedato vil Leverandøren fakturere Kunden kr. 100,- per ordre. Etter 1 måned vil Leveransen bli solgt og avregnet mot eventuelt utestående. Eventuelt utestående etter avregning vil bli innkrevd.

Avbestilling

Ved avbestilling av Leveranse som er lagt til bestilling tilkommer et avbestillingsgebyr på kr. 1.000 ,-.

Etter at Leveransen er satt i produksjon eller produsert kan det ikke gjøres endringer i Leveransen, herunder avbestilling.

Reklamasjon

Dersom Kunden ønsker å gjøre gjeldende reklamasjoner, må dette påberopes til Leverandøren skriftlig innen rimelig tid i henhold til kjøpsloven/forbrukerkjøpsloven.

Leverandøren yter en utvidet garanti på følgende bevegelige deler på skyvedørsfronter: På dører gis det 10 års garanti, og på kurver, skokurver, buksehengere og skinner til slike kurver og hengere gis det 25 års garanti.

Dersom skader og/eller mangler kan utbedres skal Leverandøren ha anledning til å foreta slik retting. Retting skal skje innen rimelig tid som er vanlig for bransjen. Dersom Kunden retter skader og/eller mangler selv eller av tredjepart vil ikke Leverandøren dekke kostnader i forbindelse med dette, med mindre annet er avtalt.

Feil ved montering må rapporteres til Kundens kontaktperson hos Leverandøren, og det gjøres egen avtale mellom Kunden og montør om retting og tidspunkt for retting.

Retur av leveransen

Det er ingen retur, eller angrerett. En eventuell returnering av Leveransen kan kun skje etter avtale med Leverandøren. Ved avtalt returnering skal Leveransen returneres i original emballasje og uten skader og/eller mangler, dersom Leverandøren skal refundere kjøpesummen fullt ut. Dersom Kunden benytter annen emballasje eller returnerer Leveransen med skader og/eller mangler vil kjøpesummen ikke refunderes fullt ut. Leverandøren avgjør i slike tilfeller hvor mye av kjøpesummen som skal refunderes.

Salgspant

Leverandøren forbeholder seg salgspant i Leveransen og beholder eiendomsretten til disse inntil hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er fullstendig betalt.

Mislighold og sanksjoner

Leverandørens ansvar og Kundens beføyelser ved mislighold fra Leverandørens side skal være som følger:

Leverandørens erstatningsansvar for skade eller tap, uansett årsak og saksgrunnlag og uansett om det dreier seg om kontraktsbrudd eller skadevoldende handling, skal være begrenset til Kundens direkte tap. Den totale erstatning skal ikke overstige det beløp Kunden har betalt Leverandøren under Avtalen. Leverandøren skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for å betale oppreisning (for tort og svie) eller å dekke indirekte tap.

Avgrensningen mot indirekte tap gjelder også hvor Leverandøren er blitt gjort oppmerksom på at slikt tap eller slik skade kan oppstå. En inngått Avtale kan heves ved vesentlig mislighold dersom den annen Part ikke har klart å rette forholdet innen tretti dager etter skriftlig varsel om mulig heving med presisering av hevingsgrunner er sendt.

Annet ansvar/andre beføyelser enn det som fremgår av forrige avsnitt kan Kunden ikke gjøre gjeldende. Kunden taper sin rett til å gjøre ansvar/sanksjoner gjeldende mot Leverandøren under en inngått Avtale dersom skriftlig, spesifisert reklamasjon ikke er mottatt hos Leverandøren innen tretti dager etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget kontraktsbruddet.

Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor Partenes kontroll og som gjør det umulig å oppfylle plikter etter Avtalen og som må regnes som force majeure etter norsk rett, suspenderes den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Den andre Parten skal varsles så raskt som mulig når det oppstår en force majeure-situasjon.

Som force majeure regnes orkan, tsunami, krigsutbrudd, terrorangrep, epidemi, pandemi, brann, samfunnstrusler, naturkatastrofer, storm, streik eller enhver trafikkvanskelighet, arbeidskonflikt, militær mobilisering, beslag eller eksport- og importrestriksjoner eller lignende.

Ved inntreden av force majeure kan begge Parter kreve leveringstiden utsatt. Begge Parter kan heve avtalen dersom force majeure-situasjonen varer lenger enn 360 dager.

Ingen av Partene kan kreve erstatning for de utgifter de er blitt påført på grunn av force majeure-situasjonen.

Særlig om covid-19

Dersom leveransen blir påvirket av utbruddet av covid-19-viruset (eller muteringer av viruset), eller tiltak og anbefalinger som er i iverksatt for å begrense spredningen av viruset, på en slik måte at Leverandøren velger å avlyse leveransen, skal Leverandøren ha rett til å heve avtalen. For øvrig skal Partene ikke ha noe krav mot hverandre. Det samme gjelder for det tilfelle at Leverandøren har mulighet til å gjennomføre leveransen, men med så store begrensninger som følge av tiltak og anbefalinger at det ikke vil være økonomisk forsvarlig for Leverandøren å gjennomføre. Leverandøren vil varsle Kunden innen rimelig tid om slik heving.

Dersom det er uklart hvorvidt leveransen blir påvirket av utbruddet av covid-19-viruset (eller muteringer av viruset), eller tiltak og anbefalinger som er i iverksatt for å begrense spredningen av viruset, skal Leverandøren ha rett til å utsette opprinnelig leveringstid inntil situasjonen er avklart.

Forsinkelse fra Leverandøren eller montør grunnet covid-19 gir ikke rett til misligholdsbeføyelser fra Kunden.

Personvern

Leverandøren vil måtte behandle Kundens personopplysninger for å kunne gjennomføre leveransen, for eksempel i forbindelse med levering og montering. Grunnlaget for denne behandlingen er Avtalen mellom Kunden og Leverandøren, herunder Standardvilkårene. Leverandørens behandling av personopplysninger følger personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR). Mer informasjon om Leverandørens behandling av personopplysninger er tilgjengelig her: https://garderobemekka.no/personvern.

Konfidensiell informasjon

Tegninger utarbeidet av Leverandøren for Kunden må ikke, uten skriftlig samtykke, kopieres eller gjøres tilgjengelig for tredjepart.

Tvister

Standardvilkårene er underlagt norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom Partene knyttet til Avtalen, skal tvisten avgjøres ved alminnelige norske domstoler. Søksmål i slike tvister reises for Leverandørens verneting.

Overdragelse

Leverandøren kan overdra sine rettigheter og/eller plikter etter en inngått Avtale helt eller delvis til tredjepart. Ved slik overdragelse skal Kunden gis skriftlig varsel. Kunden kan ikke overdra sine rettigheter eller plikter under en Avtale uten etter skriftlig samtykke fra Leverandøren.

Oppdatert 26.11.2020